මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් "බක් මහ දිවුරුම"

අති ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඍජු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම මත ක්‍රියාවට නැංවෙන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් "බක් මහා දිවුරුම" ප්‍රතිඥාව සිදු කෙරීමේ සමාරම්භක වැඩසටහන් 2019.04.03 වන දින පෙ.ව 8.30 එතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07, නිදහස් චතුරශයේදී පැවැත්වේ. 

ඉහත ප්‍රධාන වැඩසටහනට සමගාමීව අප විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වැඩ පවත්වන වැඩසටහන් පිලිබඳ තොරතුරු ඉදිරියේදී අදාල ආයතන වලට ලිපි මගින් දැනුම් දෙනු ඇත. ඒ සඳහා ඔබගේ නොමසුරු දායකත්වය විශ්වවිද්‍යාලීය කළමනාකාරීත්වය විසින් බලාපොරොත්තු වේ.  

Published on
03/29/2019 - 16:00